Hlavní menu:


Podmenu:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Kontakt:

Charitní ošetřovatelská služba - CHOPS Mladá Boleslav
Ivana Kolínová 732 636 622, ivana.kolinova@seznam.cz

Tříkrálová sbírka 2011 v Ml. Boleslavi: téměř 69 tis. Kč

Odkazujeme do rubriky Články, kategorie Obecné info, článek z 5.1.2011 a z 16.1.2011; kategorie Fotogalerie, článek z 6.1.2011 a ze 7.1.2011.

Tříkrálová sbírka 2010 v Ml. Boleslavi: 58 a půl tis. Kč

Odkazujeme do rubriky Články, kategorie Obecné info, článek z 18.1.2010 a z 8.1.2010.

Tříkrálová sbírka 2009 v Ml. Boleslavi: téměř 60 tis. Kč

Odkazujeme do rubriky Články, kategorie Obecné info, článek z 2.1.2009. Dále:Články, kategorie Stalo se, články z 9.1., 13.1.2009 a 30.1.2009.

Tříkrálová sbírka 2008 v Ml. Boleslavi: 55,7 tis. Kč

Odkazujeme do rubriky Články, kategorie Obecné info, článek z 11.1.2008.

Tříkrálová sbírka 2007

Tříkrálová sbírka 2007 v Ml. Boleslavi: 56,5 tis. Kč

Záměr: V několika skupinkách provést sbírku v pátek a v sobotu 5. - 6.1. 2007 u třech největších obchodních domů v Ml. Boleslavi a následující neděli u obou katolických kostelů po skončení bohoslužeb. Výtěžek sbírky rozdělit (z převážné části) pro Domov pokojného stáří v Libošovicích u Sobotky a pro další humanitární projekty Charity u nás a v rozvojových zemích.

Přinášíme malou reportáž z celého průběhu.

září 2006: Probíhá první schůzka místních koordinátorů na diecézním centru Charity v Litoměřicích. Dáváme požadavky na počet pokladniček, nálepek a dalších drobností.

listopad 2006: Hledáme vedoucí skupinek koledníků v řadách mladých našeho farního společenství (tak tak se podařilo nalézt 5 mladíků starších 18 let). Byl určen asistent a jeho zástupce. Propracováváme se 12 různými formuláři a dokumenty, bez nichž bychom byli určitě bezprizorní.

zač. prosince 2006: Dostáváme ve spolupráci se soboteckou charitou 5 pokladniček s průkazkami pro 5 skupinek vč. drobných propagačních materiálů. Díky velké ochotě našeho farního mateřského centra a rodičů zařazujeme po 3 dětech do každé skupinky.

20.12.2006: Teď už je to jisté, že jdeme do toho. Navštěvujeme Magistrát (správní odbor) a naše pokladničky jsou protokolárně zapečetěny. A teď už jen zbývá, jak nás přijmou v supermarketech.

21.12.2006: Osobně se vydáváme na vedení obchodních domů Olympia, Interspar a Kaufland. Výsledek: velmi vřelé přijetí na sekretariátě Olympia s poskytnutím prostor vstupní haly, rovněž ochotné povolení sbírky v hale Intersparu s podmínkou písemné žádosti, zatímco v obchodním domě Kaufland byl vyjádřen nesouhlas s pobytem koledníků ve vstupní hale.

3.1.2007: Navštívíme vedení Čes. spořitelny a jednáme o formě předání hotovosti. Zde bylo přijetí velmi vstřícné. Následně na magistrátě stanovujeme termín na rozpečetění pokladniček a přepočítání výnosu ze sbírky. Ještě znovu voláme a připomínáme podrobnosti všem vedoucím skupinek a vedoucí mateřského centra.

pátek 5.1.2007 – 1. den sbírky: Odpoledne se scházejí skupinky na Arciděkanském úřadě, předáváme pokladničky, průkazky a další drobnosti. Děti se strojí do tříkrálovských úborů, následuje požehnání a rozvoz skupinek: 2 skupinky do Olympie, po 1 skupince k Intersparu a ke Kauflandu. Zatímco musíme potvrdit vstřícné přijetí v prvních dvou jmenovaných obch. domech, překvapilo nás zamítavé chování vedení Kauflandu, když p. ředitel vykázal malé koledníky ze vstupní haly ven do chladného a deštivého počasí, kde bylo koledování u spěchajících před deštěm prakticky zbytečné. Proto jsme se rozhodli už druhý den do Kauflandu děti neposílat.

sobota 6.1. 2007 – 2. den sbírky: Dopoledne i odpoledne proběhlo vždy požehnání a rozvoz skupinek do Intersparu a do Olympie. Po jejich návratu zjišťujeme, že se nám pokladničky značně zaplnily a protěžkaly. Ale ještě se tam snad něco vejde.

neděle 7.1. 2007 – 3. den sbírky: Dnes už se jenom vybírá po skončení dvou dopoledních mší svatých v obou kostelích.

pondělí 8.1. 2007: Jsme již s pokladničkami na správním odboru Magistrátu, kde všech 5 pokladniček protokolárně rozpečeťujeme, počítáme a čeká nás příjemné překvapení: 56 455,50 Kč . Celou částku jsme ihned převedli v České spořitelně na účet Charity.

* * *

Pořadatelé Tříkrálové sbírky děkují ještě touto cestou všem dárcům, kteří přispěli svým osobním darem všem těm potřebným. Dále děkujeme asistentům z řad mládeže, jmenovitě Václavu Novákovi, Janu Elsnerovi, Karlu Blechovi a Martinu Lorencovi, dětským dobrovolníkům, skautům a jejich rodičům, rovněž farnímu mateřskému centru zastoupenému Ivanou Kolínovou a Monikou Černou. Dík patří též vedení obchodních domů Olympia a Interspar, zaměstnancům Magistrátu a Čes. spořitelny v Mladé Boleslavi.

Pořadatel: Charita Česká republika

Místní pořadatel: farní charita Mladá Boleslav

Ing. Jaroslav Tojšl, Miloslava Vosáhlová


Výsledky Tříkrálové sbírky 2006

Zdroj: Konečné výsledky TS 2006 (Diecézní charita Litoměřice)

Farní charita Mladá Boleslav:
Počet skupinek: 5
Vykoledovaná částka: 39 176,00 Kč
65% z částky: 25 464,40 Kč
Průměr na skupinku: 7 835,20 Kč

Další informace: Tříkrálová sbírka 2006 (Sdružení Česká katolická charita)


Výsledky Tříkrálové sbírky 2005

Milí spoluobčané,

je mou velikou radostí oznámit výsledek letošní v našem městě. Tuto sbírku pořádá každoročně Sdružení Česká katolická charita (SČKCH). Tento rok jsme vybírali během dvou víkendů v počtu čtyř skupinek před (či v) obchodními domy Kaufland, Interspar, Olympia. Tímto děkujeme jejich vedoucím za většinou bezproblémovou spolupráci. Jen v jednom případě nás opravdu vyhodili. Přiznávám, že jsem nechápal argumentaci pana vedoucího. Loučil jsem se slovy: "Doufám, že nebudete nikdy potřebovat pomoc druhých lidí, nashledanou." Nyní se tomu směji a mrzí mě ostrá slova. Možná jsem se mohl rozepsat, kde to bylo a jak to bylo, ale zdá se mi to již zbytečné.

Chci poděkovat všem mladým lidem a dětem, které se této sbírky účastnili, panu Ing. Jaroslavu Tojšlovi - vedoucímu farní charity Mladá Boleslav za organizování celé sbírky, P. Václavu Hlouchovi za zapůjčení oděvů, malé občerstvení a udělení požehnání koledníkům, znovu také vedoucím obchodních domů.

Největší dík patří však vám, přátelé, kteří jste přispěli do této sbírky. Celá částka byla vložena na účet SČKCH (doklady jsou k dispozici na Arciděkanství k nahlédnutí).

Podpořili jste tak Domov pokojného stáří v Libošovicích u Sobotky a pomohli zmírnit následky přírodní pohromy v Asii.

A kolik že se to vlastně vybralo? Krásných 60 535,- Kč. Bůh Vám oplať Vaši štědrost.

Za koledníky Václav Novák

Pro srovnání jak dopadl minulý rok:


Tříkrálová sbírka 2005

Milí spoluobčané,

i v našem městě letos probíhá tzv. Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku pořádá Sdružení Česká katolická charita (SČKCH). Sbírka je řádně nahlášená a povolená Magistrátem města Mladá Boleslav. Kasičky s logem SČKCH jsou vždy zapečetěny a rozpečetěny právě na Magistrátu. Pečeť si můžete vždy dobře prohlédnout. Ve skupince několika dětí (či mladých lidí) z naší farnosti je vždy jeden dospělý, který je odpovědný za celou skupinku a má u sebe průkazku od SČKCH, kde musí být uvedeno jeho jméno, číslo občanského průkazu a číslo kasičky. Tuto kartičku nosíme viditelně na oděvu. Poznáte nás velmi jednoduše, máme tzv. ministrantské oblečení - tedy černou kleriku (něco jako suknici) a bílou rochetu. Menší děti mají jednoduchý bílý oděv. V loňském roce se nám povedlo vysbírat kolem 55000,- Kč. Vám všem děkujeme za štědrost. Peníze byly využity na centrální projekty SČKCH a lokálně jsme podpořili projekt Domu pokojného stáří v Libošovicích u Sobotky, kde je tíživá finanční situace a hrozí ukončení provozu.

Také letos chceme podpořit opět Dům pokojného stáří v Libošovicích a samozřejmě významná část vysbíraných peněz půjde na humanitární pomoc do Asie, proč, to asi nemusím nikomu objasňovat.

Takže mimo to, že obdržíte složenky do svých domovů, kde můžete přispět - kde a kdy nás najdete???

Již jsem byli vybírat o víkendu 3. ledna v obchodních domech - Kaufland, Interspar, Olympia.

Tento víkend nás najdete na stejných místech v sobotu od 14:00 - 17:00 a možná i v neděli ve stejný čas.

Za veškeré příspěvky Pán Bůh zaplať, nikdo z nás neví, kdy budeme potřebovat pomoc druhých. Nezdráhejme se tedy pomáhat sobě navzájem.

Jaroslav Tojšl, Miloslava Vosáhlová

Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |