Hlavní menu:


2. neděle adventní - A

07.12.2007, kategorie: Nedělní liturgie
9.12.2007, Bible na neděli

Čekání bývá dlouhé, zvláště když se na přicházející událost opravdově těšíme. Jde při tom o poctivost a trpělivost. Vždyť všechno má svůj čas. Nedostatky toho, co jsme ošidili nebo uspěchali, rychle vyjdou najevo. Bylo by proto velkou škodou pokazit toužebně očekávanou chvíli podvodem a zkracováním nutné cesty. Dopřejme si čas na přípravu - obrácení našeho nitra. Jen disponované srdce bude schopné přijmout přicházejícího Pána. Bylo by velkou škodou minout se s ním nebo ho nepoznat.

VSTUPNÍ ANTIFONA
Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.

VSTUPNÍ MODLITBA
Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého.

1. ČTENÍ
Po katastrofálních událostech z roku 721 př. Kr., kdy Asyřané dobyli severní království, hrozí také judskému království zánik. V této situaci zní proroctví o nové budoucnosti. Z ponížení a bezmoci Izraele (zůstal pouhý kořen!) vyprýští nový spasitelný čin: výhonek - mesiánský král z Davidova rodu. Jeho dary označují praktické schopnosti najít prostředky a cestu k tomu, aby vnesl spravedlnost a pokoj do společnosti Božího lidu a mezi národy. Tento pokoj je vylíčený obrazy připomínajícími prvotní soulad v ráji.

IZ 11,1-10
Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před Hospodinem.
Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat pro pokorné v zemi.
Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře.
Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude slavné.

ŽALM 72
Odpověď: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.

Bože, svěř králi svou pravomoc, - svou spravedlnost královskému synu. - Ať vládne tvému lidu spravedlivě, - nestranně tvým ubohým.
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, - dokud nezanikne luna. - Bude vládnout od moře k moři, - od Řeky až do končin země.
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, - ubožáka, jehož se nikdo neujímá. - Smiluje se nad nuzným a chudým, - zachrání ubožákům život.
Jeho jménu se bude žehnat navěky, - pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. - A v něm budou požehnána všechna plemena země, - blahoslavit ho budou všechny národy.

2. ČTENÍ
Celé druhé čtení je třeba vidět v kontextu předcházejících veršů (15, 1-3), které vyslovují nárok, aby silní nesli slabosti slabých a hledali prospěch bližního ke společnému růstu. Na to navazuje náš úryvek, který hovoří o vytrvalém nesení slabostí druhých. Je důležité si všimnout, že taková trpělivost není pouhým lidským úsilím, ale pramení z Božího slova (v. 4), z Kristova příkladu (v. 2) a ze samotného Boha (v. 5). Z takové starostlivosti jednoho o druhého může pramenit společná oslava Boha.

ŘÍM 15,4-9
(Bratři a sestry!) Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista.
Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás - k oslavě Boží. Tím chci totiž říct: Kristus se stal služebníkem židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: Proto tě budu velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu.

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

EVANGELIUM
Vystoupení Jana Křtitele (kolem r. 26 po Kr.) se odehrává na poušti, jež byla ve SZ místem setkání s Bohem. V tichu pouště zní výzva ke změně smýšlení, protože se přiblížilo nebeské království: Bůh se jako mocný vládce novým způsobem přibližuje svému lidu. Tato změna smýšlení doprovázená skutky (v. 8.10; Mt 7,17-19) je onou přípravou cesty pro Panovníka. Obrat připravit cestu má svůj kořen ve staroorientální praxi připravit cestu pro návštěvu panovníka. Tento přicházející Panovník je větší než Jan Křtitel, protože má moc očistit od všech podob hříchu a zla.

MT 3,1-12
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!
Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.
Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: Zmijí plemeno, kdo vám ukázal jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: Naším otcem je Abrahám!, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera už je přiložena ke kořenu stromů, každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
Bože, byli jsme nasyceni duchovním pokrmem a pokorně tě prosíme: dej, ať se účastí na této svátosti učíme moudře hodnotit věci pozemské a usilovat o dobra věčná. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ
Třebaže slova evangelia, zvláště ta o změně života, obrácení, jsou výzvou a nezní nám příliš lákavě, jejich autorem je ten, kdo nás stvořil. A stvořil nás ke štěstí, pro společenství se sebou samým. Jeho slova jsou nám tedy vodítkem, jak takového cíle dosáhnout. Nejen to. Jan Křtitel sám hlásal slova Ježíšova Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království (Mt 3,1) a žil je. Abychom stejná slova mohli hlásat i my, a k tomu jsme jako křesťané povoláni, je nezbytné přijmout je za svá. S těmi slovy přijímáme i jejich autora. Zdá se to nemožné? Snad. Asi jako je nemožné, aby ze suchého pařezu vyrazila svěží ratolest.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |