Hlavní menu:


Já jsem cesta, pravda a život

27.03.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Promluva M. Šimáčka při duchovní obnově

Lidé i dnes jsou ve zmatcích, nevědí kudy kam. Co si počít se životem? Co je pravda? Obvyklými cíly bývají sex a erotika, okolo čtyřicítky peníze a v padesátce bývá favorizována moc a sláva. Kudy mám jít, čím se mám stát? Podle Jana Pavla II. je cesta spjata s nikdy nekončícím hledáním. Nikdy tedy nejsem u konce, unuděn, otráven. Nesmím se zakonzervovat, přestat hledat, myslet si, že již není co objevit. Do hledání patří ticho a samota. Důležitá je schopnost použít vypínač (televize, internetu) a věnovat se společenství, sportu nebo návštěvě blízkého. Člověk by měl ovládat techniku, nikoliv obráceně.
Mohu od života očekávat peníze, úspěch, kariéru, blahobyt – nic z toho ale nesmí být dominantní. Lásku si nemohu koupit – mohu ji dostávat od druhého, když ji budu umět dávat. Benedikt XVI. říká, že Bůh hledá nás, Bůh je iniciativní. Zamiloval si nás, když jsme ještě byli hříšníky. Ježíš Kristus je cesta, která vede k Otci. Člověk může poznat existenci Boží světlem svého rozumu. Einstein řekl: „ Věřím v Boha, protože když poznávám vesmír, setkávám se s nekonečným rozumem.“ P. Kubíček dodával, že rozum musí být osvícen Duchem svatým. Veřejné mínění není měřítkem hodnot, je ohlupováno propagandou. Nemůžeme neustále hledat jen pozemské radosti, nemůžeme se pořád jen bavit. Příčinou drogové závislosti je prázdnota, postrádání smyslu. Drogou může být i internet – jakékoliv zbavení člověka jeho svobody.
To nejdůležitější, co nám zjevení dává, je poznání pravdy (Jan Pavel II.).
Opakem pravdy je zlo, tedy hřích. Pravda pochází od „Otce světel“, hřích od „otce temnoty“. Zlo je vždy napodobeninou dobra – pozor na jeho maskovanou a svádivou vnější podobu. „Bylo Světlo pravé, které učinilo svět, ale svět ho nepoznal (Jan 1,9-10).“ Pravda je obsažena v Otcově Slově. Pilát se ptá co je pravda a Pravda stojí před ním.
Pravda je nejhlubší potřebou lidského ducha. Ježíš Kristus je pravda, která zachraňuje (JP II.).

Život: Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti (Jan 10,10).
Ježíš je jediným kompetentním společníkem k rozhovoru o životě, zvláště když se setkáváme s utrpením, zklamáním a blízkostí smrti. Učí nás evangelnímu paradoxu, že kdo hledá svůj život, ztratí jej, a kdo jej „ztratí“ (skrze opravdovou lásku a službu), nalezne jej.
Nezemře-li pšeničné zrno, zůstává samo, zemře-li, přinese mnoho užitku (Jan 12,24). Kristovo povolání nás vede cestou, která není snadná, ale přivádí k pravdě a dává život v plnosti a ne živoření.
Vzorem je nám Mariino Fiat (staň se). Následujme ji, budeme schopni přinášet evangelium a vytvářet civilizaci lásky.

Fotogalerie je zde. Plná fotogalerie je k dispozici na zápůjčním CD na faře.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |