Hlavní menu:


Naši pastýři informují...

25.05.2007, autor: P. Józef a P. Radek, kategorie: Od našich pastýřů
Slavnost Seslání Ducha svatého

Drazí farníci, milé sestry a milí bratři,
Jsme v úplném závěru posvátné doby velikonoční. Společně jsme spolu prožili slavnost Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista a následujících padesát dní jsme si tuto radost stále připomínali. Ježíš po svém zmrtvýchvstání a nanebevstoupení nezanechává své učedníky osamocené, ale sesílá jim svého Svatého Ducha, který jim má připomínat to všechno krásné, co s Ním prožili a má je posilovat v jejich životě i v hlásání radostné zvěsti. Tato událost není jen historickou skutečností, která se odehrála kdysi dávno, kdesi v Jeruzalémě. Tato událost, tato slavnost je „velkým darem“ pro každého z nás i v naší době. Duch svatý je náš největší přítel, průvodce, a „důvěrník“. A proto se nemusíme bát mu ukázat své stinné stránky, svůj vzdor vůči Kristu – naše slabosti a hříchy. Duch svatý má moc proměnit naše stíny ve světlo. Duch svatý – dar zmrtvýchvstalého Krista nemá být středem našich úvah a modliteb jen v den této slavnosti – to byla velká škoda! On chce být naším blízkým přítelem a utěšitelem i ve chvílích nepohody, vnitřních krizí, rozladěnosti a skleslosti. Právě v těchto okamžicích můžeme a máme volat toho nejbližšího, „něžného přítele duše“, „sladkého občerstvitele“ a „mocného přímluvce“, který nezklame. Avšak neváhejme se na něj obrátit i ve chvílích pohody: jenom on nás může naplnit „Boží plností“ – netušenou radostí.
S koncem velikonoční doby ale nekončí radost v naší farní rodině. Společně budeme moci prožít v následujícím měsíci červnu hned několik radostných událostí. V neděli, 3. června 2007, o Slavnosti Nejsvětější Trojice, naší farnost navštíví otec biskup Mons. Pavel Posád a bude sloužit od 18:00 hod. slavnostní bohoslužbu na poděkování za dokončení náročné opravy průčelí arciděkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie a restaurování bočních oltářů. Týden na to, v neděli 10. června 2007 budeme od 9:00 společně prožívat Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem. Při této bohoslužbě také poprvé přistoupí k eucharistickému stolu jedenáct dětí z našich farností a přijme svátostného Krista. Hlavním celebrantem této slavnosti bude P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. – spirituál kněžského semináře v Praze. Kromě těchto dvou velkých liturgických slavností (a dalších svátku – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Narození Sv. Jana Křtitele, Sv. Petra a Pavla) nás čeká také oslava Dne dětí (3. 6. 2007). A školáci a studenti se určitě už nyní těší na datum 29. 6., kdy v tomto školním roce naposled zasednou do školních lavic aby obdrželi „spravedlivou mzdu“ a pak už jim začnou zasloužené prázdniny….
Vyprošujeme Vám hojnost darů Ducha svatého do všech dalších dnů i všech Vašich životních situací které prožíváte.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |