Hlavní menu:


Noc kostelů v MB

28.05.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Dvojnásobná návštěvnost proti loňsku navzdory dešti

Noc kostelů v Mladé Boleslavi byla zahájena vyzváněním zvonů. U vchodu do kostela Nanebevzetí Panny Marie (NPM) byli návštěvníci přivítáni a směrováni k pohledu vzhůru - od přízemní horizontály běžného životního snažení k nekonečné vertikále (viz příloha). Ekumenickou bohoslužbu sloužilo šest místních duchovních. V promluvě P. Pavol Poláček vyzval ke vnímání jiné reality, než té, na kterou jsme běžně zvyklí, ke vnímání toho, co v tomto kostele můžeme cítit - nehmatatelnou realitu.
Náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska připomněl důležitost občasného zastavení se a podívání se do zrcadla - co dělám pro sebe a co pro blízké, město a stát. Je čas práce, ale i čas modlitby - každý z nás může pro bližní konat mnoho dobrého. Na dvouhodinovou pouť, prokládanou soutěžemi a hrami, po osmi objektech Noci v MB vyrazily děti. Na projev zástupce města navázala v NPM poutavá přednáška PhDr. Karla Herčíka o historii kostela. Byla zmíněna více než tisíciletá křesťanská tradice, odvíjející se od založení prvního dřevěného kostela Panny Marie na boleslavské ostrožně koncem desátého století. Zazněla slova chvály na velice dobrou ekumenickou spolupráci v našem městě.
Další přednášky o historii PhDr. K. Herčíka přitáhly návštěvníky do kostelů sv. Bonaventury a sv. Havla. V NPM následoval strhující koncert Gospel Limited a varhanní koncert Zdeňky Nečesané a P. Kamila Škody. Pestrá byla i skladba programu Co je co? - bohoslužebné předměty, mešní roucha a ochutnávka mešního vína. V kostele sv. Jana Nepomuckého koncertoval řeckokatolický chrámový sbor, bylo rovněž možné vystoupit na věž. Město podpořilo Noc kostelů otevřením městské věže a Sboru českých bratří.
Škoda Auto se připojila otevřením kostela sv. Bonaventury, který dnes slouží jako vysokoškolská aula, a přilehlého kláštera, kde probíhaly komentované prohlídky. Noc byla zakončena v NPM předpůlnoční společnou modlitbou - byly čteny osobní prosby, vyprošovali jsme požehnání pro naše město.
Proti loňsku byl otevřen dvojnásobek objektů, mimo zmiňované ještě modlitebny JB, ČCE a CČSH. Návštěvníků jsme zaznamenali 3300, tedy více než dvojnásobek loňského počtu (jedná se o odhad součtu jednotlivých vstupů do všech objektů Noci v MB). Nečekaně veliký zájem byl letos o Poutnický pas - bylo jich vydáno přes 700.
U příležitosti Noci kostelů se návštěvníci mohli seznámit se životem dvou našich významných farníků - s Václavem Laurinem a Václavem Klementem (viz druhá příloha). Je zřejmé, že oba poctivě hledali tu správnou cestu. Hledejte a naleznete, neboť každý kdo hledá, nalézá (L 11,9-10). Sociálně charitní činnost L&K připomněl PhDr. K. Herčík ve své přednášce Na Karmeli, tedy na půdě Škoda Auto.

Fotogalerie je pro prohlížení členěna na kostel NPM zde
a na ostatní objekty zde.
Plná fotogalerie je k dispozici na zápůjčním CD na faře.

Ke stažení: Uvítání poutníků v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 82 kB; Laurin & Klement, 219 kB


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |