Hlavní menu:


Podmenu:Biřmování

Biřmování

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal ve křtu těmto svým služebníkům odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou. Skrze Krista, našeho Pána.

Římský pontifikál, Obřady biřmování, 25

Biřmování je svátostí, kterou se pokřtěný člověk sám rozhodne, že ve svém životě bude Boha brát vážně. Proto se vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Každý, kdo již byl pokřtěný a neztratil víru (anebo ji opět našel), může po dosažení věku dospělosti tuto svátost kdykoliv v budoucnu přijmout. Dospělí (horní věková hranice není stanovena) se mohou přihlásit na faře - kontakty.

Nebyli jste u biřmování?

Biřmování se v naší farnosti uděluje v intervalu několika let. Přihlašovat se k přípravě na tuto svátost je možné pro starší 14 let. Přípravy většinou začínají v říjnu. (Pokud znáte někoho, kdo ještě nebyl biřmován i mimo naši farnost, tak mu o této příležitosti řekněte.) Kmotrem při křtu a biřmování může být: pokřtěný biřmovaný katolík živé víry a schopnosti zastat tuto službu.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |