Hlavní menu:


Podmenu:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Kontakt:

Charitní ošetřovatelská služba - CHOPS Mladá Boleslav
Ivana Kolínová 732 636 622, ivana.kolinova@seznam.cz

Tříkrálová sbírka 2011 v Ml. Boleslavi: téměř 69 tis. Kč

Odkazujeme do rubriky Články, kategorie Obecné info, článek z 5.1.2011 a z 16.1.2011; kategorie Fotogalerie, článek z 6.1.2011 a ze 7.1.2011.

Tříkrálová sbírka 2010 v Ml. Boleslavi: 58 a půl tis. Kč

Odkazujeme do rubriky Články, kategorie Obecné info, článek z 18.1.2010 a z 8.1.2010.

Tříkrálová sbírka 2009 v Ml. Boleslavi: téměř 60 tis. Kč

Odkazujeme do rubriky Články, kategorie Obecné info, článek z 2.1.2009. Dále:Články, kategorie Stalo se, články z 9.1., 13.1.2009 a 30.1.2009.

Tříkrálová sbírka 2008 v Ml. Boleslavi: 55,7 tis. Kč

Odkazujeme do rubriky Články, kategorie Obecné info, článek z 11.1.2008.

Tříkrálová sbírka 2007

Tříkrálová sbírka 2007 v Ml. Boleslavi: 56,5 tis. Kč

Záměr: V několika skupinkách provést sbírku v pátek a v sobotu 5. - 6.1. 2007 u třech největších obchodních domů v Ml. Boleslavi a následující neděli u obou katolických kostelů po skončení bohoslužeb. Výtěžek sbírky rozdělit (z převážné části) pro Domov pokojného stáří v Libošovicích u Sobotky a pro další humanitární projekty Charity u nás a v rozvojových zemích.

Přinášíme malou reportáž z celého průběhu.

září 2006: Probíhá první schůzka místních koordinátorů na diecézním centru Charity v Litoměřicích. Dáváme požadavky na počet pokladniček, nálepek a dalších drobností.

listopad 2006: Hledáme vedoucí skupinek koledníků v řadách mladých našeho farního společenství (tak tak se podařilo nalézt 5 mladíků starších 18 let). Byl určen asistent a jeho zástupce. Propracováváme se 12 různými formuláři a dokumenty, bez nichž bychom byli určitě bezprizorní.

zač. prosince 2006: Dostáváme ve spolupráci se soboteckou charitou 5 pokladniček s průkazkami pro 5 skupinek vč. drobných propagačních materiálů. Díky velké ochotě našeho farního mateřského centra a rodičů zařazujeme po 3 dětech do každé skupinky.

20.12.2006: Teď už je to jisté, že jdeme do toho. Navštěvujeme Magistrát (správní odbor) a naše pokladničky jsou protokolárně zapečetěny. A teď už jen zbývá, jak nás přijmou v supermarketech.

21.12.2006: Osobně se vydáváme na vedení obchodních domů Olympia, Interspar a Kaufland. Výsledek: velmi vřelé přijetí na sekretariátě Olympia s poskytnutím prostor vstupní haly, rovněž ochotné povolení sbírky v hale Intersparu s podmínkou písemné žádosti, zatímco v obchodním domě Kaufland byl vyjádřen nesouhlas s pobytem koledníků ve vstupní hale.

3.1.2007: Navštívíme vedení Čes. spořitelny a jednáme o formě předání hotovosti. Zde bylo přijetí velmi vstřícné. Následně na magistrátě stanovujeme termín na rozpečetění pokladniček a přepočítání výnosu ze sbírky. Ještě znovu voláme a připomínáme podrobnosti všem vedoucím skupinek a vedoucí mateřského centra.

pátek 5.1.2007 – 1. den sbírky: Odpoledne se scházejí skupinky na Arciděkanském úřadě, předáváme pokladničky, průkazky a další drobnosti. Děti se strojí do tříkrálovských úborů, následuje požehnání a rozvoz skupinek: 2 skupinky do Olympie, po 1 skupince k Intersparu a ke Kauflandu. Zatímco musíme potvrdit vstřícné přijetí v prvních dvou jmenovaných obch. domech, překvapilo nás zamítavé chování vedení Kauflandu, když p. ředitel vykázal malé koledníky ze vstupní haly ven do chladného a deštivého počasí, kde bylo koledování u spěchajících před deštěm prakticky zbytečné. Proto jsme se rozhodli už druhý den do Kauflandu děti neposílat.

sobota 6.1. 2007 – 2. den sbírky: Dopoledne i odpoledne proběhlo vždy požehnání a rozvoz skupinek do Intersparu a do Olympie. Po jejich návratu zjišťujeme, že se nám pokladničky značně zaplnily a protěžkaly. Ale ještě se tam snad něco vejde.

neděle 7.1. 2007 – 3. den sbírky: Dnes už se jenom vybírá po skončení dvou dopoledních mší svatých v obou kostelích.

pondělí 8.1. 2007: Jsme již s pokladničkami na správním odboru Magistrátu, kde všech 5 pokladniček protokolárně rozpečeťujeme, počítáme a čeká nás příjemné překvapení: 56 455,50 Kč . Celou částku jsme ihned převedli v České spořitelně na účet Charity.

* * *

Pořadatelé Tříkrálové sbírky děkují ještě touto cestou všem dárcům, kteří přispěli svým osobním darem všem těm potřebným. Dále děkujeme asistentům z řad mládeže, jmenovitě Václavu Novákovi, Janu Elsnerovi, Karlu Blechovi a Martinu Lorencovi, dětským dobrovolníkům, skautům a jejich rodičům, rovněž farnímu mateřskému centru zastoupenému Ivanou Kolínovou a Monikou Černou. Dík patří též vedení obchodních domů Olympia a Interspar, zaměstnancům Magistrátu a Čes. spořitelny v Mladé Boleslavi.

Pořadatel: Charita Česká republika

Místní pořadatel: farní charita Mladá Boleslav

Ing. Jaroslav Tojšl, Miloslava Vosáhlová


Výsledky Tříkrálové sbírky 2006

Zdroj: Konečné výsledky TS 2006 (Diecézní charita Litoměřice)

Farní charita Mladá Boleslav:
Počet skupinek: 5
Vykoledovaná částka: 39 176,00 Kč
65% z částky: 25 464,40 Kč
Průměr na skupinku: 7 835,20 Kč

Další informace: Tříkrálová sbírka 2006 (Sdružení Česká katolická charita)


Výsledky Tříkrálové sbírky 2005

Milí spoluobčané,

je mou velikou radostí oznámit výsledek letošní v našem městě. Tuto sbírku pořádá každoročně Sdružení Česká katolická charita (SČKCH). Tento rok jsme vybírali během dvou víkendů v počtu čtyř skupinek před (či v) obchodními domy Kaufland, Interspar, Olympia. Tímto děkujeme jejich vedoucím za většinou bezproblémovou spolupráci. Jen v jednom případě nás opravdu vyhodili. Přiznávám, že jsem nechápal argumentaci pana vedoucího. Loučil jsem se slovy: "Doufám, že nebudete nikdy potřebovat pomoc druhých lidí, nashledanou." Nyní se tomu směji a mrzí mě ostrá slova. Možná jsem se mohl rozepsat, kde to bylo a jak to bylo, ale zdá se mi to již zbytečné.

Chci poděkovat všem mladým lidem a dětem, které se této sbírky účastnili, panu Ing. Jaroslavu Tojšlovi - vedoucímu farní charity Mladá Boleslav za organizování celé sbírky, P. Václavu Hlouchovi za zapůjčení oděvů, malé občerstvení a udělení požehnání koledníkům, znovu také vedoucím obchodních domů.

Největší dík patří však vám, přátelé, kteří jste přispěli do této sbírky. Celá částka byla vložena na účet SČKCH (doklady jsou k dispozici na Arciděkanství k nahlédnutí).

Podpořili jste tak Domov pokojného stáří v Libošovicích u Sobotky a pomohli zmírnit následky přírodní pohromy v Asii.

A kolik že se to vlastně vybralo? Krásných 60 535,- Kč. Bůh Vám oplať Vaši štědrost.

Za koledníky Václav Novák

Pro srovnání jak dopadl minulý rok:


Tříkrálová sbírka 2005

Milí spoluobčané,

i v našem městě letos probíhá tzv. Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku pořádá Sdružení Česká katolická charita (SČKCH). Sbírka je řádně nahlášená a povolená Magistrátem města Mladá Boleslav. Kasičky s logem SČKCH jsou vždy zapečetěny a rozpečetěny právě na Magistrátu. Pečeť si můžete vždy dobře prohlédnout. Ve skupince několika dětí (či mladých lidí) z naší farnosti je vždy jeden dospělý, který je odpovědný za celou skupinku a má u sebe průkazku od SČKCH, kde musí být uvedeno jeho jméno, číslo občanského průkazu a číslo kasičky. Tuto kartičku nosíme viditelně na oděvu. Poznáte nás velmi jednoduše, máme tzv. ministrantské oblečení - tedy černou kleriku (něco jako suknici) a bílou rochetu. Menší děti mají jednoduchý bílý oděv. V loňském roce se nám povedlo vysbírat kolem 55000,- Kč. Vám všem děkujeme za štědrost. Peníze byly využity na centrální projekty SČKCH a lokálně jsme podpořili projekt Domu pokojného stáří v Libošovicích u Sobotky, kde je tíživá finanční situace a hrozí ukončení provozu.

Také letos chceme podpořit opět Dům pokojného stáří v Libošovicích a samozřejmě významná část vysbíraných peněz půjde na humanitární pomoc do Asie, proč, to asi nemusím nikomu objasňovat.

Takže mimo to, že obdržíte složenky do svých domovů, kde můžete přispět - kde a kdy nás najdete???

Již jsem byli vybírat o víkendu 3. ledna v obchodních domech - Kaufland, Interspar, Olympia.

Tento víkend nás najdete na stejných místech v sobotu od 14:00 - 17:00 a možná i v neděli ve stejný čas.

Za veškeré příspěvky Pán Bůh zaplať, nikdo z nás neví, kdy budeme potřebovat pomoc druhých. Nezdráhejme se tedy pomáhat sobě navzájem.

Jaroslav Tojšl, Miloslava Vosáhlová

Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |